photosofateenagemess:

Model: Valeriya Maleyeva
Photographer: Sanne Glasbergen

May 2012

photosofateenagemess:

Model: Valeriya Maleyeva
Photographer: Sanne Glasbergen

May 2012


Pucker up!

Pucker up!


reblog

January 24 2014 {♥ 0}

Bombshell Mantra

Bombshell Mantra


reblog

January 24 2014 {♥ 0}

HI!reblog

August 16 2013 {♥ 0}